• Definition of a micro wind turbine
  • Definition av gårdsverk

Definition av gårdsverk

  • 20-50 meter i totalhöjd
  • Rotordiameter är större än 3 meter
  • Rotorarea är maximalt 200 m2
  • Bygglov enligt plan- och bygglagen från kommunens byggnadsnämnd krävs
  • Placeras normalt minst verkets höjd ifrån fastighetsgränsen.
  • Skall ha fritt vindläge i framförallt väst-sydvästlig riktning
  • Gårdsverket kopplas in på den egna elmätaren och den producerade energin används direkt på gården
  • Max 63A och 43,5kW i installerad effekt
  • Är EJ anmälningspliktigt enligt miljöbalken. 2 gårdsverk eller fler skall däremot anmälas till miljöbalken.

Beskrivning av kategorin gårdsverk

Gårdsverk tillhör kategorin småskalig vindkraft där den övre gränsen går vid en säkringsstorlek på 63A och en maxeffekt på 43,5kW. Totalhöjden är mellan 20-50 meter och rotordiametern överstiger 3 meter. Rotorarean spelar även in vilken inte får överstiga 200 m2. Med vår högsta mast blir totalhöjden 44,8 meter för WindEn 45 vilket är under gränsen för en hinderbelysning som annars krävs av Luftfartsverket. Med totalhöjd menas från marken upp till vindspetsen. Gårdsverket bör även placeras på ett avstånd ifrån fastighetsgräns som motsvarar totalhöjden. Det tillstånd som krävs för att uppföra ett gårdsverk av den här storleken är ett bygglov som söks hos kommunens byggnadsnämnd som beslutar i ärendet i enlighet med plan- och bygglagen (PBL). Kommunen tar ut en kostnad för detta.

Intresserad?

Är ni intresserad av ett gårdsverk? Tveka då inte på att kontakta oss för mer information.

Till intresseanmälan

WindEn Sweden AB  
Tel. + 46(0) 732-613 888 E-post: info@winden.se