• Construction stage, installation and operation
 • Byggskede, installation & drift

Byggskede, installation & drift

 • En bygganmälan skall skickas in till kommunen och tekniskt samråd genomförs ihop med kontrollansvarig och kommun. WindEn kan tillhandahålla en kontrollansvarig ifall kunden önskar.
 • Flyghinderanmälan skall skickas in till Luftfartsverket. WindEn kan hjälpa till med detta. En flyghinderanmälan skall alltid göras för alla byggnader över 20 m.
 • En projektledare från WindEn kommer att finnas tillgänglig under projektets gång.
 • Grävning och gjutning av fundament skall ske enligt WindEns ritningar och av behörig personal.
 • Montage av mast/torn, vingar och turbin sker enligt överenskommelse med WindEn. Särskilda inställningar och driftsättning av gårdsverk sker alltid av WindEns personal.
 • En mobilkran (ca 100 ton) behövs för lyftet av gårdsverket när turbin och vingar monterats på masten/tornet.
 • Installation av gårdsverket skall utföras av behörig elektriker och denna skall även kontakta elnätsföretaget.
 • Alla gårdsverk är under övervakning av WindEn.
 • Windportalen – Logga in via Internet och se statistik och vind för ditt gårdsverk.
 • Serviceavtal och försäkringsavtal

Bygganmälan och luftfartsverket

En bygganmälan skall skickas till kommunen senast 4 veckor innan kunden avser att starta igång anläggningsarbetet på den tänkta platsen. Även en flyghinderanmälan skall skickas till Luftfartsverket då bygglovet blivit godkänt och när det finns en tidplan när resning av gårdsverket skall ske.

Hela projektsamarbetet sker i samråd mellan kund och projektledare från WindEn där en tydlig ansvarsfördelning vad gäller arbetsuppgifter och åtaganden samt tid- och aktivitetsplan upprättas.

Anmälan om elproducerande utrustning

En anmälningsblankett om att kunden önskar installera en elproducerande utrustning/anläggning skall kundens egen elektriker vidarebefordra till nätbolaget så att dessa kan göra en utvärdering och förbereda elnätet för inkopplingen av gårdsverket. Denna anmälningsblankett kan fås av WindEn.

Här finner du en checklista med vilka uppgifter som skall vara med vid en förfrågan om nätanslutning:

Checklist från vindlov

Anslutningen sker till det lågspända lokalnätet (400 volt) och kopplas in på den inkommande elmätaren på den egna fastigheten. Gårdsverket kommer att vara nätanslutet. Läs mer om elsäkerhet från Elsäkerhetsverket i följande dokument:

Elsäkerhet från Elsäkerhetsverket

Grävning och gjutning

Grävning och gjutning av fundament sker enligt WindEns ritningar och gjutmall av kompetent personal. Jordfundamentet för en 36m fackverksmast är ca 60 kubik. WindEn kan tillhandahålla armeringspaket i de fall kunden inte ordnar detta själv.

Montage & installation

Montage av mast kan ske på tre olika vis, antingen gör kunden detta med hjälp av ritningar och anvisningar tillhandahållna av WindEn. WindEn efterdrar och kontrollerar sedan allting samt monterar turbin, vingar och driftsätter verket efter resning. Alternativt bistår WindEn kunden med en arbetsledare med personal från kunden. Samma sak vad gäller efterdragning, kontroll och slutmontage gäller som vid föregående alternativ. Slutligen kan kunden välja att låta WindEn ansvara för hela montaget till en fast kostnad exkl. resor, logi och traktamente.

En mobilkran á ca 100 ton behövs för lyftet och kunden ansvarar för att denna finns på plats samtidigt som WindEns personal för bästa möjliga effektivitet.

Som tidigare nämnt sker inkoppling av behörig elektriker där den minsta säkringsstorleken är 63A.

För mer information kring installationen, se:

http://www.vindlov.se/sv/Steg-for-steg/Gardsverk/Byggskede-installation--drift/Installation/

WindEns kundpärm

Kunden kommer att få ta del av WindEns kundpärm där bland annat en manual ingår för att säkerställa förståelse för och kring gårdsverket och energiproduktionen. I denna kundpärm finns även mer information kring försäljning av överskottsel, elcertifikat och teknisk information om gårdsverket.

Windportalen

Alla gårdsverk är under övervakning av WindEn.

Windportalen är en tjänst som presenterar statistik över vind och energiproduktion kan köpas av WindEn för att på ett enkelt kunna överblicka sitt gårdsverk.

För mer information kring serviceavtal och försäkringsavtal, vänligen kontakta WindEn.

Intresserad?

Är ni intresserad av ett gårdsverk? Tveka då inte på att kontakta oss för mer information.

Till intresseanmälan

WindEn Sweden AB  
Tel. + 46(0) 732-613 888 E-post: info@winden.se