• Initial stage
  • Inledande skede

Inledande skede

  • Den viktigaste faktorn för att lyckas med investeringen är tillgången till vindenergi. För att få en indikation på ditt vindläge, gå in på Greenbytes hemsida, www.windmap.se och leta fram din fastighet på kartan.
  • Grannarna bör informeras på ett tidigt stadie.
  • Den tänkta platsen skall kunna vara framkomlig för en mobilkran á ca 100 ton samt betongbil. Även efter driftsättning skall vägen finnas för ev. garantiärenden.
  • Undersök ifall landskapsskydd, naturskyddsområde eller kulturmiljö finns i närheten.
  • Personal från WindEn kommer ut och gör en bedömning av den tänkta platsen för gårdsverket.
  • Finns förutsättningar för att uppföra ett gårdsverk kan WindEn hjälpa till med bygglovsprocessen om kunden önskar.

Tillgång till vindenergi

www.windmap.se

Om man går i tankarna att producera sin egen el på gården och bli självförsörjande med hjälp av ett gårdsverk är det några punkter man bör I ett tidigt skede undersöka närmare. Den viktigaste faktorn för att investeringen skall bli lyckosam är tillgången till vindenergi, alltså att du har tillräckligt hög årsmedelvind. Har du inte det bör du istället fundera kring alternativa investeringar såsom att elda med flis, bergvärme, biogas, solpaneler eller annat. För att få en indikation på vilken årsmedelvind du har i ditt område, gå in på Greenbytes hemsida, www.windmap.se och leta där fram din fastighet på kartan. Är vindvärdena där tillräckliga för dig kan du börja med att be att få ta del av kommunens vindbruksplan.

Landskapsskydd, naturskyddsområde, strandskydd eller kulturmiljö

En kommuns vindbruksplan behandlar framförallt storskaliga vindkraftverk och har utsett lämpliga respektive olämpliga områden för storskalig vindkraft (MegaWatt-vindkraftverk). Vissa kommuner har valt att räkna in gårdsverk i sin vindbruksplan och hur de hanterar dessa ärenden medan andra kommuner helt uteslutit det ur sin vindbruksplan och istället hanterar varje ärende individuellt. Att även undersöka ifall det finns landskapsskydd, naturskyddsområde, strandskydd eller kulturmiljö i närheten är en fördel att göra i ett tidigt skede för att undvika onödiga dröjsmål eller överraskningar.

Därefter kan det vara en fördel att prata med omkringliggande grannar i syfte att göra de medvetna om att du funderar på att sätta upp ett gårdsverk för att bli självförsörjande på gården eller i verksamheten.

Personal från WindEn kommer gärna ut och hjälper till att bedöma dina förutsättningar för att sätta upp ett gårdsverk. WindEn kan bistå med hjälp med ert bygglov och driva ärendet hos kommunen ifall rätt förutsättningar finns på platsen för vindkraft.

Säkerhet, ljudnivå och reflektioner

Vad gäller hälsa och säkerhet är det ett antal faktorer man bör fundera kring ifall man går i tankarna om att uppföra ett gårdsverk. Säkerhetsavståndet till närmaste granne vad gäller bullernivåer är minst 125 meter för en ljudnivå på 40dB(A) och ett ungefär lika långt avstånd för skuggor generellt, beroende på i vilket väderstreck närliggande bostäder finns. Det finns två typer av ljud ett vindkraftverk ger ifrån sig. Ett mekaniskt ljud från växellådan och ett aerodynamiskt ljud från vingarna. När det gäller reflexer är vingarna är anti-reflexbehandlade varför det inte utgör någon fara för omgivningen. Som tidigare nämnt bör gårdsverket placeras lika långt ifrån fastighetsgränsen som det är högt. Dock kan man med grannens godkännande placera det närmare om så önskas.

Mer information

www.vindlov.se

Mer information kring det inledande skedet finns att läsa på Vindlov.se, en sida skapad av flera myndigheter, däribland Energimyndigheten, Naturvårdsverket, PTS, Lantmäteriet och Transportstyrelsen, för att underlätta processerna kring vindkraft. Se följande sida:

http://www.vindlov.se/sv/Steg-for-steg/Gardsverk/Inledande-skede

Intresserad?

Är ni intresserad av ett gårdsverk? Tveka då inte på att kontakta oss för mer information.

Till intresseanmälan

Lyftkran på 100 ton

Den tänkta placeringen för gårdsverket skall vara framkomlig för en mobilkran á ca 100 ton samt betongbil vilket betyder att väg kan behöva anläggas i vissa fall. Även efter driftsättning skall platsen vara framkomlig.

WindEn Sweden AB  
Tel. + 46(0) 732-613 888 E-post: info@winden.se