• The examination process
  • Prövningsprocessen

Prövningsprocessen

  • WindEn hjälper till och ansöker om bygglov åt kunden med de handlingar som krävs. När kommunen mottagit en fullständig ansökan skickas denna ut på remiss till grannar, myndigheter samt andra berörda parter.
  • Eventuella bemötanden av yttranden sker i samråd mellan WindEn och kund.
  • Byggnadsnämnden gör en prövning av ärendet och fattar ett beslut som träder i kraft ca 3 veckor efter beslutsdatum. Detta kallas överklagandeperiod.
  • Beslutet går att överklaga vidare till Länsstyrelsen.
  • Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från dagen för beslutet om lov.

Ansökan om bygglov à Remiss och yttrande à Beslut

I prövningsprocessen söks ett bygglov för den storlek och totalhöjd som kunden väljer hos kommunens byggnadsnämnd. Denna process hjälper WindEns bygglovshandläggare till med. I ansökan vill kommunen enligt lag att en kontrollansvarig anmäls. Som standard har WindEn en samarbetspartner. Önskar kunden ha en annan kontrollansvarig behöver kunden meddela WindEn detta. När kommunen mottagit en fullständig ansökan skickas denna ut på remiss till berörda parter, däribland Luftfartsverket, Försvaret, Myndigheten för Samhälle och Beredskap (MSB), Teleoperatörer och grannar. Även andra organisationer och föreningar kan komma att kontaktas i samband med en bygglovsansökan. Dessa ges tillfälle att yttra sig i ärendet och kommunen gör en bedömning om dessa yttranden är sakliga eller ej och huruvida de skall tas i beaktande. Eventuella yttranden bemöts i samråd mellan WindEn och kund.

Därefter gör byggnadsnämnden en prövning av ärendet och fattar ett beslut som träder i kraft ca 3 veckor efter beslutsdatum och justering av protokollet. Detta kallas överklagandeperiod. Byggnadsnämndens beslut går att överklaga vidare till Länsstyrelsen.

Bygglovet upphör att gälla om projektet inte har påbörjats inom 2 år från beslutsdatum eller 5 år om arbete har påbörjats.

Gårdsverksprojektet startas igång efter att bygglovet trätt i laga kraft och här tar projektledaren kontakt med kunden för ett avstämningsmöte.

Mer information

www.vindlov.se

Mer information kring prövningsprocessen finns att läsa under:

http://www.vindlov.se/sv/Steg-for-steg/Gardsverk/Provningsprocessen

Intresserad?

Är ni intresserad av ett gårdsverk? Tveka då inte på att kontakta oss för mer information.

Till intresseanmälan

WindEn Sweden AB  
Tel. + 46(0) 732-613 888 E-post: info@winden.se